Vilkår og forretningsbetingelser

1. Almene bestemmelser

Ved bestilling af abonnement og anvendelse af software hos Digital Revisor (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende vilkår og forretningsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning under tilmelding. De gældende vilkår og forretningsbetingelser finder anvendelse for ethvert samarbejde med Leverandøren og brug af hjemmesiden digitalrevisor.nu (Herefter ”hjemmesiden”). Ændring af vilkår og forretningsbetingelser kan ske i overensstemmelse medpunkt 11. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig opdateret om de gældende vilkår og forretningsbetingelser.

2. Abonnementsvilkår

Ved tilmelding og indtastning af kortoplysninger accepterer Kunden, at Leverandøren må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når Kunden køber abonnement hos Leverandøren, fornyes sådant abonnement automatisk, indtil Kunden opsiger dette, jf. punkt 5. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnement foreskriver. Såfremt Kunden tilmelder sig automatisk betalingsservice, skal Kunden løbende opdatere sine kortoplysninger, så de altid er korrekte.

3. Fakturering, omfang og anvendelse

Fakturering sker i overensstemmelse med den abonnementsform, som Kunden har indgået aftale med Leverandøren om. Den aftalte abonnementsperiode faktureres forud. Ved udløbet af en abonnementsperiode fornys abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode, hvis abonnementet ikke er opsagt, jf. punkt 5. Ved indgåelse af aftale om et abonnement, accepterer kunden de vilkår og begrænsninger, der er angivet i det specifikke abonnements produktbeskrivelse. Der gælder ingen fortrydelsesret. Kunden må alene anvende hjemmesiden til de formål, hjemmesiden er stillet til rådighed med, og Kunden skal desuden sikre, at hjemmesiden samt software og services i forbindelse hermed ikke bliver anvendt på måder, som ikke er lovlige eller strider mod anden regulering, som er i strid med disse vilkår, eller som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill.

4. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid retten til at justere prisen med 30 dages varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret. Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Leverandøren. Leverandøren tager følgende betalingskort: Visa-Dankort, Visa, MasterCard og American Express.

5. Ophør af abonnement

Kunden kan opsige abonnementet eller foretage ændringer ved at skrive til info@digitalrevisor.nu eller logge ind på app.digitalrevisor.nu og ændre i abonnementsindstillinger. Betaling for abonnement som er forfaldent refunderes ikke. Leverandøren kan opsige abonnementet med 3 måneders skriftligt varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af disse vilkår og forretningsbetingelser, eller ved Kundens konkurs eller insolvens, er Leverandøren berettiget til uden forudgående varsel at ophæve parternes samarbejde.

6. Kundens data og persondata

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Leverandøren er berettiget til at bruge Kundens data med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse. Al information du sender til Leverandøren eller indtaster på Leverandørens hjemmeside (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører Leverandøren, og Leverandøren kan derfor gøre frit brug af den uden at godtgøre dig. Leverandøren gemmer Kundens data 5 år efter abonnementets ophør i henhold til Bogføringslovens bestemmelser om, at regnskabsmateriale skal gemmes i 5 år. Kundens data bliver slettet, hvis Kunden aktivt sletter sin egen bruger eller sletter eventuelle tal eller bilag.

Leverandøren er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse. Leverandøren kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Leverandørens vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

Særligt i forhold til Leverandørensbehandling af persondata oplyses:
Data behandles af Leverandøren, Digital Revisor, CVR.nr. 38710168, Søren Frichs Vej 42F, 8230 Åbyhøj, Tlf. +45 53694142, support@digitalrevisor.nu.

Leverandøren behandler alene personoplysninger oplyst af Kunden for at kunne levere de aftalte services på Hjemmesiden og ikke-følsomme personoplysninger til eventuel digital markedsføring. Behandlingen sker således som led i opfyldelse af aftaleforholdet mellem Leverandøren og Kunden.

Personoplysninger bliver ikke overdraget til tredjemand ud over offentlige myndigheder, herunder særligt SKAT, som led i levering af servicen på Hjemmesiden. Ikke-personfølsomme oplysninger kan blive brugt til levering af målrettede kampagner til Kunden.

Kundeoplysninger, der kan indeholde personoplysninger, opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens opbevaringsregler. Kundeoplysninger, der kan indeholde personoplysninger, kan opbevares af Leverandøren indtil der indtræder forældelse, jf. forældelsesloven.

Kunden gøres særligt opmærksom på, at Kunden fra 25. maj 2018 har rettigheder i overensstemmelse med GDPR, herunder – under visse omstændigheder – ret til at få oplyst hvilke personoplysninger Leverandøren behandler om Kunden, ret til at få sådanne personoplysninger berigtiget og/eller slettet samt ret til at kræve behandlingen af Kundens personoplysninger begrænset.

Hvis Kunden mener, at Leverandøren ikke overholder GDPR, kan klage indgives til Datatilsynet.

7. Opdatering, driftsstabilitet og tilgængelighed

Leverandøren forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på hjemmesiden. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. Opdateringer og afbrydelser planlægges så vidt muligt, hvor der er mindst mulig aktivitet på hjemmesiden. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Leverandørens hjemmeside, mens opdateringer foretages. Leverandøren tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for denne.

Leverandøren påtager sig således ikke ansvar for manglende tilgængelighed til hjemmeside, der blandt andet kan opstå som følge af vedligeholdelse, peak-perioder med meget trafik, udefrakommende omstændigheder, etc.

8. Ophavsret

Ved anvendelse af hjemmesiden opnås alene en brugsret hertil. Når Kunden bruger Leverandørens hjemmeside og services, accepterer Kunden disse betingelser for brug og oplysninger om ophavsret. Alt materiale, der forefindes på Leverandørens hjemmeside, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk.

9. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Leverandørens hjemmeside og services foregår helt på eget ansvar. Leverandøren kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Leverandørens hjemmeside og services.

Kunden har altid ansvar for korrektheden og omfanget af data, der læses ind i systemet. Kunden har tillige selv ansvaret for resultatet af systemets behandling af sådant data. Kunden skal derfor altid sikre sig, at resultatet (f.eks. en årsrapport, selvangivelse, eller lignende) er korrekt inden det indleveres til f.eks. myndigheder og lignende. Det er alene Kundens ansvar, at Kunden fuldt ud lever op til lovgivningen, herunder gældende moms- og skatteregler, m.v.

Leverandøren og Leverandørens samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af Leverandørens arbejde eller svar på spørgsmål og chat. Særligt i forhold til rådgivere tilknyttet hjemmesiden (blandt andet ved chatten), gøres specifikt opmærksom på, at sådanne rådgivere har egne rådgiveransvarsforsikringer. Chat, kommunikation med og rådgivning fra sådanne rådgivere er alene et forhold mellem Kunden og rådgiveren. Leverandøren er ikke ansvarlig for rådgivning fra sådanne tilknyttede rådgivere.

Leverandøren fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Leverandørens kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for eller andre problemer uden for Leverandørens kontrol.

Leverandøren hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader og hæfter alene for Leverandørens egne forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Leverandørens maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Hjemmesiden og services.

10. Tavshedspligt og sikkerhed

Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer, som Leverandøren måtte komme i besiddelse af om Kunden. Leverandøren er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Leverandøren har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Leverandøren er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

11. Vilkårsændringer

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår og betingelser. De til enhver tid gældende vilkår vil altid være tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Brug af Leverandørens hjemmeside og/eller services efter en ændring af vilkårene og forretningsbetingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede vilkår og forretningsbetingelser.

12. Tvister

Enhver tvist der måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende vilkår eller brug af Leverandørens hjemmeside skal afgøres efter dansk ret ved Leverandørens hjemting.

13. Gyldighed

Disse vilkår er gyldige fra 1. december 2022 og erstatter tidligere vilkår.